Làm thế nào để chặn Questinterface.com Flash Player Notifications?

Questinterface.com messages are what you need to eliminate in your browser, nếu không thì, Trình duyệt sẽ phải đối mặt với những khó khăn sớm và để mở một tab mới hoặc tìm thấy một trang cần thiết sẽ trở nên bất khả thi. Thông báo với các thông tin như vậy: “Flash Player là hết hạn. Tải về một phiên bản cập nhật.”Có thể là một phần của ... Tiếp tục đọc